Tarihçe

Konya Belediyeler Birliği,
Konya İli dahilindeki,Belediyelerinin dayanışmalarını amaçlayarak,1978 yılında kurulan şu anda Konya İli dışından da üye belediyelerin katılımı ile 39 üye belediyesi olan, bölgesel düzeyde bir Mahalli İdareler Birliği olarak faaliyetlerini sürdüren bir kamu kurumudur.
Mahalli İdare Birlikleri,5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle ve özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde etkinlikleri yüksek olması beklenen kamu tüzel kişileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Konya Belediyeler Birliği Ana Tüzüğü gereğince;
Konya Belediyeler Birliğin Amacı ;
Üye belediyelere mevzuat desteği vermek,proje ve teknik destek sağlamak; mevzuattaki değişiklikler konusunda bilgilendirmek,belediyelerin menfaatlerinin korunması ve gelişmesine yardımcı olmak;mahalli idarelerle ilgili kanun ve diğer mevzuatın hazırlanmasında ilgili üst kuruluşlara görüş bildirmek; demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermek;belediyeler arasındaki dayanışma ve işbirliği anlayışını geliştirerek,yerel yönetimlerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmasına katkıda bulunmaktır.
Konya Belediyeler Birliğin Üye Belediyelere Karışı Görevleri :
Belediyelerin başkan ve meclis üyeleriyle personelinin mesleki , hukuki ve diğer alanlarda kapasitelerini geliştirmek , bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kurs ve seminer gibi her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunmak.Üye belediyeler arasında işbirliği ve koordineyi sağlamak , ortak proje uygulama ve geliştirmelerini organize ederek hukuki, teknik ve proje konularında yardımda bulunmak , teknik personel desteği sağlamak, danışmanlık hizmetleri vermek, sosyal , kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmak, mali ve idari yönden güçlenmelerine katkı yapmak , üye belediyelerin gelişimi için belediyecilik ve şehircilik alanında eğitim ve araştırma merkezleri kurmak,mevzuat hükümlerine uygun olarak üye belediyelerin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunarak hizmet vermektedir.
KONYA BELEDİYELER BİRLİĞİN ORGANLARI:
Birlik Meclisi:
Birlik Meclisi, Birliğin karar organıdır. Üye belediyelerin başkanları ile her üye belediyenin meclislerince seçilen üyelerden oluşur. Birlik Meclisi, stratejik planı, performans programını, bütçeyi, yıllık çalışma programını, yıllık faaliyet raporunu ve kesin hesabı görüşerek karara bağlar. Birliğin amaçları doğrultusunda genel kararları alır. Birlik Encümeni'ni ve Birlik Başkanı'nı seçer. Birlik Meclisi, yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında olağan toplantı yapar. Birlik Meclis'ine seçilen üyelerin görev dönemi, belediye meclislerinin görev dönemi ile sınırlı olmak üzere 5 yıldır