Tüzük

T.C.

KONYA BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Birliğin Adı :

Madde 1- Birliğin adı  Konya Belediyeler Birliğidir.

Birliğin Merkezi :

Madde 2- Birliğin Merkezi Konya dır.

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi :
Madde 3- Birliğin Faaliyetleri, Birliğe üye belediyelerin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

BirliğinÜyeleri:

Madde 4-

KONYA İLİ: Konya Büyükşehir,Ahırlı,Akören,Akşehir,Altınekin,Beyşehir,Bozkır,Cihanbeyli,Çeltik,

Çumra,Derbent,Derebucak,Doğanhisar,Emirgazi,Ereğli,Güneysınır,Hadim,Halkapınar,Hüyük,Ilgın Kadınhanı,Karapınar,Karatay,Kulu,Meram,Sarayönü,Selçuklu,Seydişehir,Taşkent,

Yalıhüyük,Yunak

KARAMAN İLİ:Karaman, Ayrancı, Kazımkarabekir, Sarıveliler, Akçaşehir,

İSTANBUL İLİ :Tuzla,

AFYON İLİ:Sandıklı,

ISPARTA İLİ:Yalvaç, Birliğin üyeleridir.

Birliğin Amaç ve Üyelerce Birliğe Devredilen Görev ve Hizmetler :

Madde 5- Üye belediyeler  aşağıda belirtilen amaç ve görevleri gerçekleştirmek üzere  birliğe yetki devrinde bulunurlar.

Birliğin amacı:

Birliğin amacı; Üye Belediyelere mevzuat desteği vermek, proje ve teknik destek sağlamak; belediyeleri mevzuattaki değişiklikler konusunda bilgilendirmek, belediyelerin menfaatlerinin korunması ve gelişmesine yardımcı olmak; mahalli idarelerle ilgili Kanun ve diğer mevzuatın hazırlanmasında ilgili üst kuruluşlara görüş bildirmek; demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermek; belediyeler arasındaki dayanışma ve işbirliği anlayışını geliştirerek, yerel yönetimlerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmasına katkıda bulunmaktır.

Görev ve yetkileri :

a-) Belediyelerin başkan ve meclis üyeleriyle personelinin  mesleki , hukuki ve diğer alanlarda kapasitelerini geliştirmek , bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla  yurt içinde ve yurt dışında kurs ve seminer gibi her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

b-) Üye belediyeler arasında işbirliği ve koordineyi sağlar, üye belediyelerin  ortak makine parkı kurma  ve ortak proje uygulama  ve geliştirmelerini  organize etmek.

c-) Üye belediyelere hukuki , teknik  ve proje  konularında  yardımda bulunmak , teknik personel desteği sağlamak, danışmanlık hizmetleri vermek.

d-) Üye belediyelerle  ilgili olarak haberleşme  rehberi ve  albüm hazırlamak.

e-) Üye belediyelerin başkan ve yöneticilerini  bilgilendirmek amacıyla  yurt içinde ve dışında  örnek belediyecilik  uygulamalarının  yaşandığı mahalli idare birimlerine gezi ve organizasyonlar düzenlemek.

f-) Belediyelere yönelik üretilen mal ve hizmetlerin , araç gereç ve ekipmanlarla , alt ve üst yapı ve çevre konusunda  son teknolojilerin  ve örnek belediyecilik  uygulamalarının   sergilendiği  faaliyet ve  organizasyonlarda bulunmak.

g-) Üyeleri arasında bilgi ve deneyim alışverişini sağlar  bu amaçla  iyi uygulamaları  destekler yaygınlaştırır.

h-) Belediyelere  ve üyelerine  yönelik basın ve yayın faaliyetlerinde bulunur.

i-) Üye belediyelerle ilgili olarak sosyal , kültürel  ve  sportif  faaliyetlerde bulunmak.

j-) Üye belediyelerin  mali ve idari yönden  güçlenmelerine  katkı yapmak , yine üye belediyelerin gelişimi  için belediyecilik  ve şehircilik  alanında eğitim ve araştırma merkezleri kurar.

k-) Birlik bu amaç ve görevleri  gerçekleştirmek üzere taşınır , taşınmaz  mal alır,satar  kiralar kiraya  verir  şirket ve işletmeler kurabilir , danışmanlık ve hizmet alımları yapabilir.

ı) Amaçları doğrultusunda uluslararası yerel yönetim kuruluşları ile ortak çalışma yapar, ilgili bakanlıkların izni ile bu tür kuruluşların kuruluşuna katılabilir veya üye olabilir.

m) Belediyelerle yapılacak protokol ve anlaşmalar çerçevesinde ücreti ilgili Belediyelerden tahsil edilmek suretiyle bilgilendirme toplantıları yapabilir  veya yaptırabilir.

n) Üyeleri ile diğer kent ve belediyeler arasında kardeş kent ilişkilerini geliştirerek, barış ve kardeşliğin gelişmesine katkıda bulunur.

o) Avrupa Birliği organları tarafından veya Avrupa Birliğinin mali desteği ile Birliğin amaçları doğrultusunda veya görev alanlarında yürütülen çalışmalara katılır ve katkıda bulunur, bu tür çalışmaları bizzat üstlenir. Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri çerçevesinde, yerel yönetimlerle ilgili çalışmalara üyeleri adına katılır, katkıda bulunur, bu amaçla bünyesinde hizmet birimi kurar.

p) İlgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunur.

    Birlik yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak ve görevlerini yürütmek için mevzuatın mahalli idarelere tanıdığı her türlü yetkiyi kullanır; gerektiğinde, kamu kuruluşları ya da onların kurdukları şirketlerle, sivil toplum kuruluşları ve başka mahalli idareler veya birliklerle ortak çalışmalar yürütür.

 

Birliğin Organları :

Madde 6- Birliğin organları şunlardır.

1- Birlik Meclisi
2- Birlik Encümeni
3- Birlik Başkanı

BİRLİK MECLİSİ'NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

 

Birlik Meclisinin Kuruluşu :
Madde 7- Birlik meclisi üye belediyelerin belediye başkanlarıyla üye belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri 1 asil 1 yedek  üyeden oluşur.

Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.

Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine ilgili belediye meclisince yapılacak  ilk olağan toplantısında yenisi seçilir.

Belediye Başkanlığı ve belediye meclisi üyeliğini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de kaydetmiş sayılırlar.

 

Birlik Meclisinin Görev ve Yetkileri:

Madde 8- Birlik Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a-Yatırım planı  ve çalışma programını  görüşmek ve kabul etmek.
b- Bütçe ve kesin hesabını kabul etmek , bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel  sınıflandırmanın birinci düzeyleri  arasında aktarma yapmak.
c- Borçlanmaya karar vermek.
d- Taşınmaz mal alımına , satımına , kiralanmasına ve takasına  karar vermek,

e- Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için  uygulanacak ücret tarifesini  belirlemek.

f- Şartlı bağışları kabul etmek.
g- Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen  halline karar vermek. 
h- Birlik yatırımlarının  yap – işlet veya Yap – İşlet devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
i- Birlik Başkanlık divanını birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyon üyelerini seçmek.

j- Birlik teşkilatına  ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
k- Birlik  Tüzüğünde  öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek,
l - Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
m- Birlik başkanıyla birlik encümeni  arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

 

Meclis Başkanlık Divanı :

Madde 9- Mahalli idareler genel seçimlerini müteakip meclis Konya Valisinin çağrısı üzerine 30 gün içinde  en yaşlı  meclis üyesinin başkanlığında  toplanarak , ilk iki yıl için meclis, başkanı , birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile iki asil  ve iki yedek katip üyeyi seçer.Seçilen başkanlık  divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık  divanında  boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere  yeni üye seçilir.

Meclisin Toplantı ve Karar Nisabı :

Madde 10- Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Meclis üye tam sayısını  salt çoğunluğu ile toplanır. Ve katılanların çoğunluğu ile karar alır.Karar yeter sayısı  meclis üye tam sayısının dörtte birinden  az olamaz. Birlik başkanı  üye mahalli idare  meclislerinden  birinin talebi , birlik meclis üyelerinin  üçte birinin  gerekçeli teklifi  veya acil durumlarda  kendisinin lüzum  görmesi  durumunda birlik meclisini olağanüstü  toplantıya çağırır. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır. Ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konular dışında başka iş görüşülmez.

 

Birlik Meclisinin Kararlarının Kesinleşmesi:

Madde 11-Birlik meclisince alınan  kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı  Konya  Valisine gönderir yada bu süre zarfında  herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

   Tüzük  değişikliğine ilişkin kararlar İçişleri Bakanının  onayı ile  kesinleşir ve yürürlüğe girer .

Birlik meclis kararlarının  yürürlüğe girmesi :

Madde 12- Kesinleşen meclis kararları Konya Valisine göndermekle yürürlüğe girer.

İhtisas Komisyonları :

Madde 13- Birlik meclisi her dönem başı toplantısında  plan ve bütçe  komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Encümeninin Oluşumu :

Madde 14- Birlik encümeni; birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasından 1 yıl için seçeceği  7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır.Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Encümen üyelerinin farklı mahalli idarelerden seçilmesi esastır.

Birlik Başkanı, Encümenin de  başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev, Başkanın görevlendirmesi durumunda görevlendireceği encümen üyesi tarafından yürütülür.

Birlik Encümeninin Görev ve Yetkileri:

Madde 15- Birlik Encümeninin Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a-) Yatırım plan ve çalışma programı ile bütçe kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
b-) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı  kararını almak.
c-) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d-) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın  ikinci düzeyleri  arasında aktarma  yapmak.

e-) Kanunlarda öngörülün cezaları vermek.
f-) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar  olan davaların sulhen haline  karar vermek.
g-) Taşınmaz mal alımına , satımına ,kiralanmasına  ve takasına  ilişkin  meclis  kararlarını uygulamak.

Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Nisabı:

Madde 16- Birlik Encümeni, ayda en az  bir defa  üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

  Encümenin  gündemi  başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın  uygun görüşü ile  gündem maddesi teklif edebilir.

   Encümene havale edilen konular  bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

     Başkanın  katılmadığı toplantılara encümen üyelerinin arasında  görevlendireceği  bir üye başkanlık eder.

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Başkanı :
Madde 17- Birlik meclisi , birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte Birlik başkanını seçer.

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri :

a-) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
b- )Yatırım planı ve çalışma programı ile  bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak , izlemek , değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık  faaliyet raporunu meclise  sunmak.
c- )Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek
d- )Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.

e- )Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,

f- )Birliğin  gelir ve alacaklarını takip ve  tahsil etmek.
g-)Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h- )Birlik  meclisi ve birlik encümeninin kararlarını uygulamak.
i- )Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında  kalan diğer ödenek  aktarmalarını yapmak.
j - )Birlik adına şartsız bağışları kabul etmek,
k– )Birlik personelini atamak.

l- )Birliği denetlemek.

m-) Şartsız bağışları kabul etmek.

n-)Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını  gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

o-)Diğer görev ve yetkiler

    Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun Belediye Başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ

Teşkilat :

Madde 18- Birlik teşkilatı , birlik genel sekreteri , yazı işleri müdürü , mali hizmetler ile teknik hizmetler ve eğitim ve hukuk birimlerinden oluşur.

Birlik Personeli :

Madde 19- Birlik genel sekreteri birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar.Ancak Genel sekreter  ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

Birlik Genel Sekreterinin Görevleri:

Madde 20- Birlik Genel Sekreteri Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Genel Sekreterine devrettiğini bir yönerge ile belirler.

MALİ HÜKÜMLER

Birliğin Gelirleri :

Madde 21- Birliğin Gelirleri Şunlardır.
a-Birlik Üyelerinin ,birliğin faaliyet giderlerine katılma payları.
b-Birlik  meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler                                                                                                                                                    
c-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler
d-Taşınır ve taşınmaz malların kira ,satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e- Kira ve faiz gelirleri
f- Bağışlar

g- Mahalli idare başkanlar meclis üyeleri ve personeline verilecek eğitimden elde edilen gelirler.

h- Diğer gelirler.

Birliğin Giderleri:

Madde 22- Birliğin giderleri şunlardır

a- Birlik hizmetlerinin yürütülmesi  için yapılacak giderler.
b- Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş , ücret , ödenek , huzur hakkı, yolluk , hizmete ilişkin eğitim harcamaları  ile diğer giderler.
c- Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,
d- Birliğin hizmet binalarının , tesislerinin , araç ve gereçlerinin temini , yapımı ,bakımı  ve onarımı için yapılan giderler
e- Faiz , borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri
f-  Dava takip ve icra giderleri

g- Avukatlık ,danışmanlık ve denetim ücretleri

h-  Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla  yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri

i- Temsil ,tören ve ağırlama giderleri

j- Mahalli idare personeline verilecek eğitim giderleri

k- Diğer  giderler

Üyelerin birliğin faaliyet giderlerine katılım payları :

Madde 23- Üye mahalli idarelerden :

a-Nüfusu  5.000’in altında olan Belediyeler:           5.000 TL.

b-Nüfusu 5.001-10.000 arası olan belediyeler:       7.500 TL.

c-Nüfusu 10.001-20.000 arası olan belediyeler:    10.000 TL.

d-Nüfusu 20.001-50.000 arası olan belediyeler:    15.000 TL.

e-Nüfusu 50.001-100.000 arası olan belediyeler:  17.500 TL.

f-Nüfusu 100.001-250.000 arası olan belediyeler: 20.000 TL.

g-Nüfusu 250.001-500.000 arası olan belediyeler: 25.000 TL.

h-Nüfusu 500.001-1.000.000 arası olan belediyele:35.000 TL.

ı-Nüfusu 1.000.000’un üstündeki ve Büyükşehir Belediyeleri: 40.000 TL Yıllık katılım payı öder.

Birlik Bütçesi :

Madde 24- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen  iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren  bir meclis kararıdır.

  Bütçe ayrıntılı olarak harcama programları  ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe  dışı harcama yapılamaz.

  Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik genel sekreteri  bütçe ödeneklerinin verimli , tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

  Birlik meclisi, birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

  Bütçe ,ekonomik  sınıflandırmanın  dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

 

Birlik Bütçesinin Kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:
Madde 25-Birlik bütçesi , birlik meclisinin  diğer kararları  gibi tüzüğün  11 ve 12 inci maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Üst yönetici :

Madde 26- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

 

Harcama yetkilisi :

Madde 27-Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik genel sekreterine devredebilir.

 

Çalışma programı :

Madde 28- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

 

Birliğin alım ,satım ,ihale ve hesap işleri:

Madde 29- Birlik, 2886 sayılı Devlet ihale kanunu ,4734 sayılı Kamu ihale kanunu , 4735 sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanunun ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu ve Sayıştay  kanununa tabidir.


Birliğin Tutacağı Defter :
Madde 30- Birlik karar defteri ( Meclis ve Encümen ) evrak kayıt ,banka defteri,demirbaş defterlerini  tutar .


Üye Mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri :

Madde 31- Üye belediyeler ve bu alanda yaşayan vatandaşlar birliğin faaliyetlerinden birliğin olanakları ölçüsünde ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri gözetilerek eşit ölçüde yararlandırılır.

 

Birliğin üyelerinin sorumluluğu :

Madde32- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.

   Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediye tüzel kişiliğini bağlamaz.

 
Birliğe Katılma :
Madde 33- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen belediyeler,
belediye meclislerinin Birlik Tüzüğünü kabul ederek alacakları katılma kararının, Birlik meclisi tarafından kabulü ile Birliğe üye olurlar.


Birlikten ayrılma :
Madde 34-Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar.

 

Tüzük değişikliği :

Madde 35- Birlik tüzüğündeki  değişiklik birlik meclisi üye tam sayısı üçte iki çoğunluğunun  kararı ve İçişleri Bakanının  onayı ile gerçekleşir.

Birliğin Tasfiyesi :
Madde 36- Birlik meclisi üye tam sayısının 2/3 çoğunluğun alacağı kararla fesh edilebilir.
Birliğin tasfiyesi, Konya Valisince belirlenecek üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.


Yürütme :
Madde 37- Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.